fbpx

Заверка на семестар

При запишување на прв (зимски) и втор (летен) семестар, студентите слободно избираат од задолжителните и изборните предмети, кои се  предвидени за овие семестри.

При запишувањето на семестарот (трет, четврти, итн…), студентот најпрвo ги запишува неположените задолжителни и изборни предмети од претходната учебна година (посебно во зимскиот или летниот семестар), а потоа ги запишува задолжителните и изборните предмети од тековниот семестар. Студент кој заклучно со август-септемвриската сесија не положил предмет од зимскиот семестар, односно заклучно со јануарската испитна сесија не положил предмет од летниот семестар, должен е повторно да го запише предметот во соодветниот семестар.

Почнувајки од учебната 2013/2014, студент запишан со партиципација на трошоците за студирање на прв циклус на студии, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

  • еден предмет запишува по трет пат
  • не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

Студентот заверува семестар со потписи од предметните професори, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените обврски по предметната програма (редовно посетување на наставата и вежбите или друг облик и форма на настава).

Упис / Заверка на семестар 

Уписот/ заверката на семестарот се врши согласно термините утврдени во календарот на активностите кој се објавува за секоја учебна година.
(види Статут на УКИМ и Правилник на УКИМ)

ПРВ ЦИКЛУС

При запишувањето на зимскиот семестар во определените рокови (види календар на активности), студентот треба да уплати одреден износ на име партиципација, којшто се добива така што бројот на запишаните кредити ќе се помножи со соодветната цена по еден кредит.

Запишувањето на зимскиот семестар се врши со поднесување на семестрален лист, при што студентот треба да ги изврши следниве уплати:

  • уплатница со назнака “за партиципација” на сметката на Економски факултет каде се внесува:
Трансакциска сметка 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма 723012 – 41
  • уплатница со назнака “за книжен фонд, наставна програма, тетратки, шифрарници, штети и Интернет”, како и за сите останати надоместоци во текот на судирањето (прва рата), на сметката на Економски факултет каде се внесува:
Трансакциска сметка 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма 723013 – 41
  • уплатница со назнака “за ИКСА на студентите на УКИМ” од 750 денари на сметката на Ректоратот
Трансакциска сметка 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник 1600103697 – 788 – 18
Приходна шифра и програма 723012 – 41
  • уплатница “за Студентски парламент” од 200 денари на сметката на Студентскиот парламент (факултативно)

Трансакциска сметка: 300000001372004

При запишување на годината, вонредните студентите, покрај горенаведените документи, треба да поднесат и: лекарско уверение за неможност на посетување на настава или М1/М2 образец за остварен работен однос.

Заверка на зимскиот и упис на летниот семестар се врши со поднесување на:

  • Образец за заверување на семестар, со уплатница за административна такса
  • Образец за запишување на семестар, со уплатница за администаративна такса
  • Уплата на партиципација, втора рата, изразена преку кредитите во летниот семестар
  • Уплата со назнака “за книжен фонд, наставна програма, тетратки, шифрарници, штети и Интернет”, како и за сите останати надоместоци во текот на судирањето (втора рата)

Заверката на тековниот и запишувањето нов семестар се врши на почетокот на зимскиот и на летниот семестар, во роковите утврдени со календарот на активностите на Факултетот, во Службата за студентски прашања.


70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.