fbpx

Заверка на семестар

При запишување на прв (зимски) и втор (летен) семестар, студентите слободно избираат од задолжителните и изборните предмети, кои се  предвидени за овие семестри.

При запишувањето на семестарот (трет, четврти, итн…), студентот најпрвo ги запишува неположените задолжителни и изборни предмети од претходната учебна година (посебно во зимскиот или летниот семестар), а потоа ги запишува задолжителните и изборните предмети од тековниот семестар. Студент кој заклучно со август-септемвриската сесија не положил предмет од зимскиот семестар, односно заклучно со јануарската испитна сесија не положил предмет од летниот семестар, должен е повторно да го запише предметот во соодветниот семестар.

Почнувајки од учебната 2013/2014, студент запишан со партиципација на трошоците за студирање на прв циклус на студии, го губи статусот на студент запишан во државна квота и ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање (кофинансирање) ако:

  • еден предмет запишува по трет пат
  • не положил најмалку 50% од запишаните кредити во одреден семестар до почетокот на наредниот соодветен семестар (зимски, односно летен).

Студентот заверува семестар со потписи од предметните професори, со што се потврдува неговото исполнување на предвидените обврски по предметната програма (редовно посетување на наставата и вежбите или друг облик и форма на настава).

Упис / Заверка на семестар 

Уписот/ заверката на семестарот се врши согласно термините утврдени во календарот на активностите кој се објавува за секоја учебна година.
(види Статут на УКИМ и Правилник на УКИМ)

ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022 И УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2021/2022 – ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ


70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.