Студентски прашања за прв циклус студии

Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 1200 до 1400 часот.

Контакт телефонските броеви и e-mail адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.

Ганзовска Валентина  Раководител 02 3286 831  valentina@eccf.ukim.edu.mk
Тренчева Соња

референт за департман
деп. Надворешна трговија и деп. Е-бизнис

02 3286 925 sonjat@eccf.ukim.edu.mk
Поповска Иванка

референт за департмани

деп. Сметководство и ревизија и деп. Економија 

02 3286 923
 ivanka@eccf.ukim.edu.mk
Виолета Цветковска референт за департмани 
деп. Финансиски менаџмент и деп. Дисперзирани студии
02 3286 922
 viki@eccf.ukim.edu.mk
Анета Војновска референт за департмани
деп. Маркетинг и деп. Менаџмент  
02 3286 924  anetav@eccf.ukim.edu.mk

Савеска Кристина

референт за 
Втор циклус на студии

02 3286 829

 kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.