Студентски прашања за прв циклус студии

Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 1200 до 1400 часот.

Контакт телефонските броеви и e-mail  адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.

Ганзовска Валентина Раководител02 3286 831 valentina@eccf.ukim.edu.mk
Тренчева Соња

референт за департман: 

деп. Менаџмент  и деп. Сметководство и ревизија

02 3286 925sonjat@eccf.ukim.edu.mk
Поповска Иванка

референт за департмани:

деп. Економија , деп.Надворешна трговија и

деп. Е-Бизнис

02 3286 923

ivanka@eccf.ukim.edu.mk

Анета Војновска

референт за департмани: 
деп. Маркетинг и

деп. Финансиски менаџмент

02 3286 924

 anetav@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска

референт за
Втор циклус на студии

02 3286 829
    
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.