Студентски прашања за трет циклус

Одделението за студентски прашања, со студенти работи секој работен ден од 1200 до 1400 часот.

Контакт телефонските броеви и e-mail адресите во Одделението за студентски прашања, се дадени во продолжение.

Ганзовска Валентина 

Раководител

02 3286 831

 valentina@eccf.ukim.edu.mk

Виолета Цветковска

референт за 
Трет циклус на студии

02 3286 829

viki@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.