Информации за студенти на трет циклус студии

Информација за упис во Прв Уписен Рок -Трет Циклус Студии за учебна 2020/2021

Сите уплати поврзани со докторските студии по СТАРА ПРОГРАМА треба да се направат на следната сметка:

Примач: Економски факултет – Скопје
Трансакциска сметка: 100000000063095
Сметка на буџетскиот корисник: 1600103697 – 788 – 10
Приходна шифра и програма: 723011 – 41
Цел на дознака: Уплата за одбрана на докторски труд по стара програма

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.