Контакти

Економски факултет

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“

бул. Гоце Делчев бр.9В 1000 Скопје Република Северна Македонија

Tелефон: (02) 3286-800

Е-пошта: contact@eccf.ukim.edu.mk

Одделение за општи и нормативно-правни работи

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Душко Костадинов
– Секретар
3 286 825 dusko.kostadinov@eccf.ukim.edu.mk
Кристина Кушевска
– Советник за деловно работење
3 286 812 kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk
Сена Бајро
– Советник за нормативно-правни работи
3 286 823sena.bajro@eccf.ukim.edu.mk
Мери Кекеновска
– Советник за човечки ресурси
3 286 824meri.hristoska@eccf.ukim.edu.mk
Гордана Мартиновска
– Самостоен референт-Архивар
3 286 925 gordana.martinovska@eccf.ukim.edu.mk
Маријана Цветковска
– Советник за меѓународна соработка
3 286 835 marijana.sekulovska@eccf.ukim.edu.mk
Весна Димитриевска
– Советник за меѓународна соработка
3 286 835 vesna.dimitrievska@eccf.ukim.edu.mk

Оддeление за студентски прашања

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Валентина Ганзовска
– Раководител
3 286 831valentina.ganzovska@eccf.ukim.edu.mk
Анета Војновска
– Референт (прв циклус студии)
Е-бизнис / Економија / Меѓународна трговија
3 286 922aneta.vojnovska@eccf.ukim.edu.mk
Соња Тренчева
– Референт (прв циклус студии)
Финансии / Маркетинг
3 286 925sonja.trenceva@eccf.ukim.edu.mk
Иванка Поповска
– Референт (прв циклус студии)
Сметководство и ревизија / Менаџмент
3 286 923 ivanka.popovska@eccf.ukim.edu.mk
Виолета Цветковска
– Референт (втор/трет циклус студии)
3 286 829violeta.cvetkovska@eccf.ukim.edu.mk
Валентина Јовановска
– Референт (втор/трет циклус студии)
3 286 829valentina.jovanovska@eccf.ukim.edu.mk

Библиотека

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Јордана Драгоманова
– Раководител
3 286 908jordana.dragomanova@eccf.ukim.edu.mk
Валентина Митрова
– Книжничар
3 286 898valentina.mitrova@eccf.ukim.edu.mk 

Одделение за сметководствено, финансиско и материјално работење

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Силвана Колева
– Раководител
3 286 827Silvana.Koleva@eccf.ukim.edu.mk
Даниела Ангеловска
– Виш соработник за сметководствено, финансиско и материјално работење
3 286 932daniela.angelovska@eccf.ukim.edu.mk
Анета Михаиловска
– Самостоен референт за магационерско работење
3 286 850aneta.m@eccf.ukim.edu.mk

Одделение за информациски системи

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Душан Карадаков administrator@eccf.ukim.edu.mk

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.