Членство во асоцијации

Економскиот факултет-Скопје е активен член на неколку истакнати меѓународни организации:

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.