Годишник на Економскиот факултет - Скопје

Од своето оформување до денес, во издавачката дејност на Економскиот факултет-Скопје периодично се издава и Годишникот на факултетот.
Прегледот на трудовите во досегашните изданија на Годишникот се дадени во продолжение.

 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2023) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2022) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2021) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2020) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2019) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2018) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2017) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2016) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2015) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2014) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2013) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2012) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2011) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2010) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2009) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2008) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2007) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2006) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2005) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2004) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2003) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2002) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2001) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (2000) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1999) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1998) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1997) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1996) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1992/93) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1990) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1985/86) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1983) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1982) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1981) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1980) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1978/79) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1975) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1974) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1973) (преземи)
 • Годишник на Економски факултет-Скопје (1963) (преземи)
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.