Economy, Business & Development: An international journal (EB&D)

Научното списание Business, Economy and Development (EB&D) се обидува да даде научен придонес кон разбирањето на феномените на развој од комбинирана перспектива на деловното работење и економијата. Списанието стимулира да се користат комбинации на научни перспективи во академските научни истражувања и политики кои се однесуваат на развојот. Во таа насока терминот развој се дефинира во широка рамка, со цел да се привлечат истражувања кои вклучуваат и бизнис и економски перспективи во развиени и земји во развој на микро или макро ниво.

Во списанието исто така се прифаќаат и научни публикации кои се фокусираат на една земја, но предлагаат генерализации што може да се користи во сличен емпириски контекст. Прифаќаме и длабинските студии што се користат за потврдување или проширување на постојните теории и модели.

Списанието е еклектично во однос на методот на истражување и прифаќаме квантитативно, квалитативно или мешано истражување. Сепак, се очекува доставената научна публикација да се заснова на студии кои користат современи теоретски и емпириски пристапи.

Повеќе информации за списанието има на следниов линк https://journals.ukim.mk/index.php/ebd/index

Journal of Contemporary Economic and Business Issues (во мирување)

Во рамки на својата издавачка дејност, Економскиот факултет – Скопје пораного издаваше списанието Journal of Contemporary Economic and Business Issues ЛИНК

Последниот број на списанието е излезено во март 2020 година.

Journal of Contemporary Economic and Business Issues претставува ново рецензирано списание со отворен пристап од областа на економијата и бизнисот во кое тематски се обработуваат проблемите на економската наука, економската политика, финансиите, квантитативната економија, бизнисот и други релевантни области.
Тоа  е  научно списание  кое  излегува семестрално, а како издавач се јавува Универзитетот   Св. Кирил и Методиј, Економски Факултет – Скопје. Трудовите се објавуваат во електронска и печатена форма.

Во списанието ќе бидат објавувани оригинални научни трудови, прелиминарни комуникации, трудови од конференции, рецензирани статии и професионални трудови. Од посебен научен придонес се трудовите кои ги истражуваат економските и деловните прашања на растечките економии.

Уредувачкиот одбор се состои од еминентни економисти од различни земји.

Сите научни трудови поднесени за објавување треба да бидат напишани на англиски јазик и подлежат на слепа рецензија од најмалку двајца еминентни научници. Предмет на разгледување се само оригинални необјавени трудови кои истовремено не се предмет на разгледување за публикување на друго место.


70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.