Директен маркетинг

Наслов на наставниот предмет

Директен маркетинг

Код

 МКТ 440

Наставник

Анита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на предметот студентите треба да бидат способни:

1.       Да ги разберат основните елементи и улогата на директниот маркетинг во интегрираните маркетинг-комуникации

2.       Да ја планираат понудата и да развијат креативна стртаегија, користејќи ги маркетинг-листите и базите на податоци за купувачите

3.       Да ги разберат главните карактеристики, предности и недостатоци на инструментите и медиумите кои се користат за директно да се комуницира со купувачите

4.       Примена на специјалните техники на директен маркетинг во креирањето на стратегијата на директен маркетинг 

5.       Дизајнирање и имплементирање на е-маил-маркетинг-кампања

Содржина на предметната програма: 

1.       Основи на директниот и интерактивниот маркетинг

2.      Порака, одговор и медиуми во директниот и интерактивниот маркетинг

3.      Одговор и мерење на резултатите во директниот и интерактивниот маркетинг

4.      Етички и правни прашања во директниот маркетинг

5.      Маркетинг на градење долгорични односи преку директни маркетинг-активности

6.      Е-маил маркетинг

7.      Истражување во директниот маркетинг и анализа на податоци

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.