Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

Наслов на наставниот предмет

Државно сметководство и сметководство на

непрофитни организации

Код

АCC 420

Наставник

Проф. д-р Зоран Миновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

 • Подготвуваат квалитетни евиденции на сметководство во државни и непрофитн и организации;
 • Можат да ги применат меѓународните сметководствени и ревизорски стандарди за јавен сектор и кодексот на етика;
 • Обезбедат информации за буџетското и фондовското сметководство;
 • Развијат аналитичка способност за државно финансиско известување;
 • Изготвуваат финансиски извештаи на државни и непрофитни ентитети.

Содржина на предметната програма:

 1. Државно и непрофитно сметководство;
 2. Принципи на државно сметководство и известување;
 3. Државно финансиско известување;
 4. Финансиски извештаи на државни и непрофитни организации;
 5. Сметководство на основни групи на постојани средства и долгорочни долгови;
 6. Фондовско сметководство;
 7. Буџет, буџетско сметководство и известување;
 8. Детерминирање на трошоците за државни и непрофитни организации;
 9. Сметководство и известување за државни и непрофитни организации;
 10. Државна ревизија.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.