fbpx

Наслов на наставниот предмет

Е-бизнис иновации                                  

Код

EBUS 360

Наставник

Доц. д-р Мијалче Санта

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите  треба да бидат способни:

1. ги разберат дефинициите и концептите на идеа, инвенција и иновација

2. да користат модели и алатки за воведување на иновации во претпријатијата

3.  увидат влијанието на структурата, културата, политиките и лидерството врз иновациите и промените.

Содржина на предметната програма: 

Овој предмет е специјално направен за да ги подготви студентите за воведување на дигитални иновации и промени во претпријатијата. Поради високо динамичната средина во која менаџерите ги управуваат своите организации, потребата да се знае како и да се биде способен постојано да се иновира, да се менува и прилагодува организацијата е многу важно. Овој курикулум создава цврста основа за како студентите да воведуваат иновации и како да ја осигураат конкурентноста на претпријатијата.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.