Инвестиционен менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Инвестиционен менаџмент

Код

 MGT 340

Наставник

Проф. д-р Сашо Арсов, CFA

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

 • Да ги анализираат релевантните фактори за планирањето на инвестициските проекти и да подготвуваат инвестицоски и прединвестициски;
 • Да го совладаат методолошкиот инстументариум за инвестиционо одлучување – универзалните инвестицони критериум, техники и методи за нивна пресметка;
 • Да ги изучат и се оспособат за примена со техниките на планирање, организација и управување со инвестиционте проекти, следење на нивната реализација, мониторинг и контрола;
 • Да ja применат техниката на мрежното планирање во планирањето на основните параметри на инвестициониот проект;
 • Да се оспособат за управување со инвестициските проекти.

Содржина на предметната програма: 

 1. Инвестиции и инвестициски проект
 2. Процесот на инвестициониот проект (инвестициски циклус)
 3. Анализи за изводливоста на инвестициските  проекти
 4. Економско-финансиска анализа на проектот
 5. Инвестиционата одлука и  ивестициски критериуми
 6. Квантификација на ризикот во инвестициски проекти
 7. Концепт на проектен менаџмент, организација и проектен тим
 8. Подготовка и планирање на реализацијата проектот
 9. Имплементација на проектот
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.