Информациони технологии

Наслов на наставниот

предмет

Информациони технологии

Код

EBU230

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат:

·       запознаени со фундаменталните концепти на информатиката;

·       запознаени со најзначајните информациони технологии кои денес се користат во деловното работење;

·       запознаени со основите на мрежните и комуникацики технологии и начинот на ко ј тие додаваат вредност во деловното работење;

·       запознаени со хардверските и софтверските системи кои се користат во деловното ра ботење;

·       запознанени со новите трендови во развојот на информациско- комуникациските технологии и нивното влијание на претпријатијата и општества та;

·       способни за користење на микрокомпјутерите како средство за зголемување на продуктивноста и ефикасноста во работењето (оперативен систем Windows и софтверските пакети на Microsoft Office како и Интернет пребарувачот Internet Explorer).

                  Содржина на предметната програма:

Предметот ги запознава студентите со најзначајните информациони технологии со кои тие ќе се сретнуваат и кои ќе ги користат во извршувањето на редовните работни обврски. Меѓу другите, ќе бидат обработени содржините како што се хардверски и софтверски системи кои се користат во бизнисот, влијанието на информациските технологии на начинот на работењето на претпријатијата, влијанието на информациските технологии на општествата, компјутерски мрежи, Интернет, информациски системи, методологии за воведување на информациско-комуникациски технологии во деловното работење, сигурносни и безбедносни аспекти на користењето на информациските технологии, електронска размена на податоци и работа со микрокомпјутери (Microsoft Office), кои што денес суштински го менуваат начинот на кој организациите ги извршуваат деловните активности. Вежбите ќе се изведуваат во компјутерска лабораторија.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.