Локални финансии

Наслов на наставниот предмет

Локални финансии

Код

 FIN 430

Наставник

Сузана Макрешанска Младеновска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да се способни да:

 • ги разликуваат локалните од националните јавни добра и услуги;
 • пресметуваат оптимална локална понуда на добра и услуги;
 • разберат како се определува цената на локалните добра и услуги;
 • ги објаснат целите на фискалната децентрализација и нејзините придобивки;
 • ја идентификуваат улогата на локалните власти во економијата;
 • ги евалуираат алтернативните начини на финансирање на локалните власти;
 • ги анализираат ефектите од дотациите и фискалната еквилизација;
 • дискутираат на теми поврзани со децентрализацијата во Р. Македонија;
 • ги анализираат буџетите на единиците на локалната самоуправа во Р. Македонија.

Содржина на предметната програма: 

 • Државата и пазарните неуспеси: екстерналии, јавни добра, природни монополи
 • Побарувачка и понудата на локални јавни добра и услуги
 • Определување на цената на локалните јавни добра: кориснички надоместоци
 • Локални аспекти на даноците на имот и даночна капитализација
 • Фискална децентрализацијата: мерење и ефекти
 • Распределба на функциите на државата и улогата на локалните власти
 • Распределба на приходни извори помеѓу централната и локалните власти
 • Фискална еквилизација и дотации
 • Локалните власти во Р. Македонија
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.