Меѓународен маркетинг

Наслов на наставниот предмет

Mеѓународен маркетинг

Код

  МКТ 420

Наставник

Проф. д-р Ежени Брзовска

Цели на предметната програма (компетенции):

  • Да се запознаат со современите трендови на глобалниот пазар.
  • Да се запознаени со маркетинг концептот и неговата важност во работењето на глобалниот пазар.
  • Да се способни самостојно да ги анализираат индивидуални маркетинг инструменти во глобалниот маркетинг контекст.
  • Да ја согледува важноста на законското, културното, технолошкото, економичното и социолошкото опкружување во однос на  развојот на глобалните маркетинг стратегии.

Содржина на предметната програма: 

Meѓународниот маркетинг ја објаснува структурата, природата и различните карактеристики во меѓународното окружување. Во рамки на предметот се објаснува комплексниот карактер на меѓународниот маркетинг и потребата да се анализираат различните економски, социјални, политички, културни и правни дименизии од концептуална и апликативна перспектива. Меѓунарониот маркетинг го објаснува влијанието на факторите на меѓународното окружување и потребата од нивно интегрирање во маркетинг програми и стратегии. Предмет на истражување се промените во меѓународното окружување и адаптацијата на производот, цената, дистрибуцијата и промоцијата во различни земји.

 

I ДЕЛ МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ – КОНЦЕПТ И КОНТЕКС

II ДЕЛ МЕЃУНАРОДНО ОКРУЖУВАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈА И ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИТЕ ПАЗАРИ И МЕЃУНАРОДНО ПАЗАРНО ТАРГЕТИРАЊЕ

III ДЕЛ ФОРМИ ЗА ВЛЕЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ МАРКЕТИНГ

IV ДЕЛ MAРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИ НА МЕЃУНАРОДНИОТ МАРКЕТИНГ

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.