Меѓународен менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент

Код

MGT 360

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

Цел  на  предметната програма Меѓународен менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на меѓународниот менаџмент и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели предметната програма ќе ги обработи теоретските аспекти на меѓународниот менаџмент, а потоа ќе се фокусира на нивната практична примена. Со усвојувањето на сознанијата на оваа предметна програма, студентите ќе можат:

  • Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и меѓусебното поврзување на светските пазари;
  • Да се согледаат специфичностите на деловните функции во меѓународниот бизнис;   Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент;
  • Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис.

Содржина на предметот:

  1. Природата, значењето и улогата на меѓународната економска соработка
  2. Стратегиски аспекти на меѓународниот менаџмент
  3. Меѓународни аспекти на деловните функции
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.