Надворешна трговија

Наслов на наставниот предмет

Надворешна трговија

Код

 INT 340

Наставник

Проф. д-р Ирена Кикеркова

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни:

  • Да ги разликуваат квантитативните, кавлитативните и мешовитите инструменти на надворешнотрговскиот систем и нивната суштина;
  • Да ја знаат суштината на инструментите на девизниот систем и основите на политиката на девизен курс;
  • Да го познаваат надворешнотрговскиот и девизниот систем на Република Македонија;
  • Да бидат способни да ги анализираат ефектите што постоечкиот надворешнотрговски и девизен систем ги имаат врз надворешнотрговската размена и врз билансот на плаќањата на Република Македонија.

Содржина на предметната програма: 

Предметот  надворешна трговија концепциски го сочинуваат три меѓусебно поврзани дела и тоа: делот што го обработува поимот и содржината на надворешнотрговскиот систем и на надворешнотрговската политика; делот што го обработува поимот и содржината на девизниот систем и на девизната политика и, последниот дел, што ги обработува надворешнотрговскиот и девизниот систем на Република Македонија.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.