Оперативен менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Оперативен менаџмент

Код

MGT 420

Наставник

проф. д-р Кирил Постолов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат спосо бни:

·       Подготвуваат и донесуваат одлуки со кои се создаваат услови за производството.

·       Подготвуваат и донесуваат одлуки со кои се остварува производството.

·       Подготвуваат и донесуваат одлуки со кои се конролира производството.

·       Најдат соодветен пристап за решавање на секоја ситуација поврзана со сложената проб лематика на производството.

·       Ги осознаат разновидните активности во организацијата и функционирањето на целосниот систем на производствениот менаџмент.

Содржина на предметната програма:

·       Производството како систем

·       Планирање на системот на производство

·       Дизајн на производот

·       Менаџмент на квалитет- фокус на сигма шест

·       Производ- производствена програма

·       Локација на средства

·       Стратешко управување со капацитети

·       Производствена опрема

·       Фабрички згради

·       Планирање на фабричкиот простор

·       Производствен процес – избор и дизајн

·       Операции за планирање

·       Планирање и следење на производството во време

·       Материјалот во производство

·       Контрола на залихи

·       Системот на складирање и навнатрешен транспорт

·       Одржување на опремата и обезбедување на производството со енергија

·       Финансиска анализа

·       Организациона структура напроизводството

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.