Сметководствени информациони системи

Наслов на наставниот предмет

Сметководствени информациони системи

Код

АCC 340

Наставник

Проф. д-р Зоран Миновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способ ни за да:

 • Прибираат, обработуваат и користат информации;
 • Разбирање на организационата структура на СИС;
 • Разбирање на процесот на анализа и дизајнирање на СИС;
 • Како да се контролира и заштити СИС и податоците;
 • Совладување на речникот сврзан со користење на современите информа тички средства и технологии.

Содржина на предметната програма:

 1. Информационен процес;
 2. Концепт и димензии на сметководствените информациони системи;
 3. Системска структура и сметководствените информациони системи;
 4. Сметководствени информациони системи со датотеки;
 5. Сметководствени информациони системи со бази на податоци;
 6. Развој на сметководствениот информационен систем;
 7. Контрола и заштита на сметководствениот информационен систем;
 8. Обработка на сметководствени информации.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.