Сметководствени контролни системи

Наслов на наставниот предмет

Сметководствени контролни системи

Код

 ACC 230

Наставник

Проф. д-р Атанаско Атанасовски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да ги:

 • Разбираат основите и компонентите на ефективниот  систем на контрола
 • Применуваат техниките за сегрегација на должностите и дизајнираат ефективен сметководствен контролен систем 
 • Идентификуваат ризичните подрачја од работењето
 • Постават основите на систем за сегментирано известување и контрола преку мерење на резултатите
 • Разбираат бихејвиористичките импликации на контролниот систем

Содржина на предметната програма: 

 1. Основи на теоријата за менаџмент контроли;
 2. Бихејвиористичките аспекти на сметководствените контроли;
 3. Основни компоненти на ефективен систем на интерни контроли;
 4. Улогата на интерната контрола и менаџментот при дизајнирањето на интерните контроли;
 5. Сметководствениот систем и контроли на сметководствениот систем;
 6. Автоматизирани контролни системи во компјутерска околина;
 7. Системи за идентификување и управување со вообичаените деловни ризици;
 8. Измамите, интерните контроли и сметководството за истражување на ризици од измами и грешки;
 9. Улогата на сметководствениот контролен систем во корпоративното управување.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.