Теорија на одлучување

Наслов на наставниот предмет

Теорија на одлучување

Код

260

Наставник

Проф. д-р Никола Левков

Цели на предметната програма (компетенции):

 • Да се стане свесен за бихејвиористичките замки во одлучувањето
 • Да се надминат лошите навики во одлучувањето
 • Да се унапредат вештините за формулација и решавање на организациските проблеми
 • Да се унапредат вештините за употреба на креативни техники за решавање на проблеми
 • Да се познава процесот на донесување на одлуки и различните стилови на одлучување
 • Да се познаваат основните квантитативни и квалитативни методи на одлучување
 • Да се разберат предностите и слабостите на индивидуалното и групното одлучување

Содржина на предметната програма:

 1.  Разлика помеѓу тврда и мека организациска реалност
 2.   Промени, ентропија и организациските проблеми
 3.   Процес на идентификација и решавање на проблеми
 4.   Различни видови на менаџерски одлуки
 5.   Индивидуално и групно менаџерско одлучување
 6.   Лоши навики и психолошки замки во одлучувањето
 7.   Улогата на креативноста во решавањето на проблемите и донесување на одлуките
 8.   Квантитативни, квалитативни и аналитички методи во одлучувањето

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.