Управување со производот

Наслов на наставниот предмет

 

УПРАВУВАЊЕ СО

ПРОИЗВОДОТ

Код

 (MKT 340)

Наставник

Проф. д-р Ежени Брзовска

Цели на предметната програма (компетенции):

  • Да се разберат пазарните особини на производот
  • Да  се стекнат со знаења и вештини за управување со асортиманот на производот
  • Да се осознаат маркетинг активностите во различните фази од животниот циклус на производот
  • Да се стекнат со знаења за соодветните политики на производот
  • Да се осознаат пооделните фази во развојот на нов производ

Содржина на предметната програма: 

Зголемените очекувања на потрошувачите и развојот на дигиталната технологија го актуелизираа значењето на успешно управување со производот. Во рамки на предметот се дефинира производот, се потенцира значењето за  креирање на вредноста на производите, се изучуваат видовите на производи и нивната класификација. Преку интерактивни практични примери се согледуваат пазарните особини на производот: дизајнот, пакувањето,  брендот, стандардите. Студентите ги анализираат  факторите и фазите на животниот циклус на производот и согласно карактеристиките на производот се предложуваат соодветни стратегии на позиционирање. Предметот се фокусира и на иновацијата и воведувањето на нови производи на пазарот кои имаат релевантна вредност за потрошувачите.

ГЛАВА   I   ВОВЕДНИ ЕЛЕМЕНТИ

ГЛАВА II   ВИДОВИ НА ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА III ПАЗАРНИ ОСОБИНИ НА ПРОИЗВОДОТ

ГЛАВА IV ЖИВОТЕН ЦИКЛУС НА ПРОИЗВОДОТ

ГЛАВА V ПОЛИТИКА НА ПРОИЗВОДОТ

ГЛАВА VI ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ И ЛАНСИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПАЗАРОТ

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.