Финансиска економетрија

Наслов на наставниот предмет

Финансиска економетрија

Код

MST 330

Наставник

Проф. д-р Весна Буцевска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат спос обни:

·       Да ги имплементираат генерализираните авторегресивни условно хетероскедастични модели (Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic Models – GARCH Models) и моделите со стохастичка волатилност (Stochastic Volatility Models) за да го претстават динамичкото однесување на неизвесноста.

·       Да ги имплементираат мултиваријационите GARCH модели

·       Да ги оценат временски варирачките корелации помеѓу финансиските приноси.

·       Да ги употребуваат економетриските модели за да тестираат различни финанскиски хипотези и модели, како што се на пример, тестирањето на ефикасноста на пазарите, оценка на ризикот на поединечна акција преку пресметување на нејзината вредност под ризик (Value at Risk).

Содржина на предметната програма:

Предметот ги покрива основните подрачја на брзо растечката научна дисциплина – финансиската економетрија, бидејќи во последните децении се јавува се поголем интерес за моделирање на неизвесноста поврзана со финансиските временски серии. Неизвесноста на финансиските приноси игра клучна улога во финансиските модели за ефикасна алокација на финансиските средства и менаџментот на ризикот. Целта на предметот е да ги објасни карактеристиките на главните економетриски модели кои вообичаено се користат за анализа на финансиските пазари и да ги оспособи студентите за самостојни економетриски истражувања во областа на финансиските пазари. Предавањата се изведуваат во компјутерска лабораторија со користење на програмскиот пакет EViews.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.