Анализа на финансиски извештаи

Наслов на наставниот предмет

Анализа на финансиски извештаи

Код

514

Наставник

Проф. д-р-Зоран Миновски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • Да ги знаат целите на финансиското известување и пазарот на капитал
  • Да ги разбираат основните финансиски извештаи и други извори на
    финансиски информации
  • Да спроведуваат аналитички постапки
  • Да пресметуваат рацио показатели и да вршат нивно толкување
  • Да помагаат во постојано подобрување на работењето на претпријатијата и
    остварување на подобри резултати

Содржина на предметната програма: 

1.Систем на финансиско известување и анализа на финансиски извештаи;

2.Основни финансиски извештаи и други извори на финансиски информации;

3.Видови аналитички постапки;

4.Рацио анализа и процес на вреднување и предвидување;

5.Анализа на средства, обврски и капитал;

6.Анализа на приходи, расходи и финансиски резултат;

7.Анализа на парични текови;

8.Анализа на даноци од добивка;

9.Анализа на лизинг и вонбилансен долг;

10.Анализа на мерила на ризик;

11.Анализа на интеркомпаниски инвестиции, деловни комбинации и мултинационални операции;

12.Анализа на останати подрачја.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.