Корпоративно управување

Наслов на наставниот предмет

Короративно управување

Код

ACC520

Наставник

Вонр. проф. д-р Стојан Дебарлиев

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  1. ги формулираат теориските основи на корпоративното управување,
  2. го осознаат функционирањето и организацијата на одборот на директорите во корпорациите во современиот свет,
  3. ги утврдат условите за редизајнирање на улогата на одборот на директори,
  4. ја разберат методологијата за рангирање на корпоративното управување,
  5. идентификуваат и резберат критериумите за оценување на ефективноста на одборот на директори

Содржина на предметната програма: 

·         Карактерот на корпоративното управување

·         Редизајнирање на одборот на директори

·         Вредностите на одборот на директори

·         Организација на одборот на директори

·         Оценување на ефективноста на одборот на директори

·         Главниот извршен директор и директорите во одборот

·         Улогата на претседателот на одборот на директори

·         Рангирање на корпоративното управување и корпоративната корпорација

·         Оценување на корпоративното управување

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.