Меѓународен менаџмент на чоевчки ресурси

Наслов на наставниот предмет

Меѓународен менаџмент на човечки ресурси

Код

 SHR 520

Наставник

Вонр. проф. д-р Стојан Дебарлиев

Цели на предметната програма (компетенции):

 

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

·         го разберат контекстот на глобализацијата и меѓународниот бизнис

·         ги препознаваат културните разлики и организациската култура на мултинационалните компании

·         ги разберат организациската структура и стратегија на мултинационалните компании

·         ги  идентификуваат  основните  разлики  помеѓу  управувањето  на  човечките ресурси во национални и меѓународни рамки

·         ги применуваат основните МЧР функции во меѓународното работење

·        ги  запознаат  меѓународните  МЧР  практики  во меѓународен контекст

Содржина на предметната програма: 

·           Културните разликите и организациска култура на мултинационалните компании

·           Организациската структура и стратегија на мултинационалните компании

·           Меѓународно планирање, регрутирање и селекција на човечките ресурси

·           Менаџмент на перформанси на меѓународните човечки ресурси

·           Тренинг и развој на меѓународните човечки ресурси

·           Плаќање на  меѓународните човечки ресурси

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.