Меѓународни финансии

Наслов на наставниот предмет

Меѓународни финансии

Код

 МФБ 514

Наставник

Горан Петревски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на програмата, студентот треба да:

 • ги совлада техниките за предвидување на девизните курсеви,
 • ги разбере методите за раководење со девизниот ризик,
 • ги разбере основните прашања од областа на кусорочното финансирање,
 • се стекне со продлабочени познавања од капиталното буџетирање ,
 • стекне знаење за долгорочното финансирање,
 • се запознае со инструментите на меѓународниот платен промет.

Содржина на предметната програма: 

 • Предвидување на девизните курсеви
 • Мерење на изложеноста на девизен ризик
 • Раководење ос трансакциската изложеност
 • Раководење со економската изложеност
 • Странски директни инвестиции
 • Меѓународно капитално буџетирање
 • Анализа на ризикот на земјата
 • Долгорочно финансирање
 • Финансирање на меѓународната трговија
 • Краткорочно финансирање
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.