fbpx

Напредна Економетрија

Наслов на наставниот предмет

Напредна економетрија

Код

STM 514

Наставник

Проф. д-р Весна Буцевска

Цели на предметната програма (компетенции):

 1.Запознавање на студентите со најновите теоретски достигнувања на подрачјето на напредната економетрија, со посебен осврт на системите на линеарни равенки, нивната примена, разбирање на проблемите на нивната идентификација и постапките на нивна оценка. Посебно внимание е посветено на системот на симултани равенки со оглед на нивната посебна важност за економетријатана микро и макро ниво;

2.Оспособување на студентите за научно-фундирана примена на напредните економетриски методи во анализата на реалните економски и деловни проблеми, со користење на соодветен економетриски софтвер.

Содржина на предметната програма: 

1.Модели со една равенка (дополнување)

2.Авторегресиони модели

3.Системи на равенки

4.Навидум неповрзани регресии (ННР)

5.Систем на симултани равенки

6.Идентификација на параметрите на структурната форма

7.Двоетапен и троетапен метод на најмали квадрати

8.Оценки на максимална веродостојност.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.