Нови можности и претприемништво

Наслов на наставниот предмет

Нови можности и претприемништво

Код

MGT 519

Наставник

Вонр. проф. д-р Стојан Дебарлиев

Цели на предметната програма (компетенции):

 

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

·         да ги разберат филозофијата и природата на претприемништвото

·         да ја разберат моќта на претприемачите да создаваат нови можности преку иновации, преземање ризик и рекомбинација на ресурси

·         да ги разберат и идентификуваат процесот на креативност и изворите на иновации

·         да ги разберат и препознаат природата и влијанието на социјалното претприемништво

·        да ги примамуваат процесот на креирање случај и создавање на ефикасен бизнис модел

Содржина на предметната програма: 

·         Императив за иновации

·         Препознавање на можноси – индивидуални и организациски карактеристики

·         Извори на иновации

·         Социјално претприемништво и иновации

·         Глобализација, развој и одржливост

·         Создавање ефикасен бизнис модел

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.