Промоција

Наслов на наставниот предмет

Промоција

Код

 МКТ 543

Наставник

Анита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата:

1.       Студентот треба да биде оспособен да примени интегриран пристап во маркетинг-комуникациите

2.      Студентот треба да биде оспособен да оцени како интегрирани маркетинг-комуникации помагаат во градење идентитет на брендот и капитал на брендот

3.      Студентот треба да знае да направи избор на соодветните инструменти на маркетинг-комуникациите заради остварување на маркетинг-комуникациските цели.

4.      Студентот треба да знае да направи избор на соодветните медиуми за комуникација заради остварување на маркетинг-комуникациските цели

5.      Студентот треба да разбере како дигиталните маркетинг-комуникациски активности и медиуми придонесуваат во оствраувањето на маркетинг-комуникациските цели

Содржина на предметната програма: 

1.       Интегрирани маркетинг-комуникации

2.      Влијание на маркеитнг-комуникациите врз однесување на купувачите

3.      Маркетинг-комуникациски цели и буџет за маркетинг-комуникации

4.      Инструменти на маркетинг-комуникациите

5.      Медиумско планирање

6.      Е-маркетинг-комуникации

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.