Теоретска економетрија

Наслов на наставниот предмет

Теоретска економетрија

Код

STM 515

Наставник

Проф. д-р Весна Буцевска

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.  ги препознаваат проблемите при формулирањето, вреднувањето и примената на економетриските методи;,

 2.  да специфицираат економетриски модел,

 3.  да ги оценат параметрите на економетрискиот модел и да го подложат тој модел на верификација,

4.  да ги толкуваат добиените резултати во економска рамка, да го користат оценетиот модел за да ја тестираат економската теорија која лежи во основата на тој модел и

5.  да ја предвидат идната економска активност врз база на оценетите квантитативни релации.

Содржина на предметната програма: 

1. ВОВЕД

2. КЛАСИЧЕН ПРОСТ ЛИНЕАРЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ: СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ

3. КЛАСИЧЕН ПОВЕЌЕКРАТЕН ЛИНЕАРЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ: СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ

4. ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ПРЕДВИДУВАЊЕ ВО ПОВЕЌЕКРАТНИОТ РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ

5. РЕЗУЛТАТИ ОД ГОЛЕМИ ПРИМЕРОЦИ И АЛТЕРНАТИВНИ ОЦЕНИТЕЛИ ВО КЛАСИЧНИОТ ЛИНЕАРЕН РЕГРЕСИОНЕН МОДЕЛ

6. ХЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТ

7. АВТОКОРЕЛИРАНИ СТОХАСТИЧКИ ЧЛЕНОВИ

8. ФУНКЦИОНАЛНА ФОРМА, НЕЛИНЕАРНОСТ И СПЕЦИФИКАЦИЈА .

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.