Наслов на наставниот предмет

Теорија на организација

Код

SHR580

Наставник

Проф. д-р Кирил Постолов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:

· употребуваат напредни алатки за истражување и на проблеми во организационата култура;                                              

· дизајнираат организациони делови и да ги поврзуваат во структурата на организацијата.                                         

· определуваат во која од фазите од животниот циклус се наоѓа конкретната организација;                                             

· ја подобруваат ефикасноста на организацијата преку унапредување на менаџерските процеси во организацијата;                            

· го разберат организациското окружување и да вршат прилагодувања на организационата структура на нејзините барања;  

· ја оспособуваат организацијата за конкуренција на светскиот пазар и ја развиваат организацијата со цел прилагодување кон барањата на новото време.

Содржина на предметната програма: 

· Организацијата и окружувањето                                 

· Големина и животен циклус на претпријатието                             

· Организациски дизајн                                                    

· Модели на организациски структури                          

· Моќ и организациска политика                                               

·  Криза и кризен менаџмент                                            

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.