Наслов на наставниот предмет

Управување со ризиците во финансиските институции

Код

МЕ 5192

Наставник

Проф. д-р Горан Петревски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         да се запознаат со најважните ризици во работењето на банките и другите финансиски институции,

·         да ги познаваат техниките на управување со средствата и обврските,

·         да ги познаваат моделите за мерење на ризиците на поединечна основа и на ниво на портфолио,

·         да се запознаат со техниките за заштита од ризиците.

Содржина на предметната програма:

1.       Видови ризици во финансиските институции,

2.       Модели на мерење на ризиците,                                                             

3.       Управување со средствата и обврските,

4.       Пазарен ризик,

5.       Оперативен ризик,

6.       Модели на кредитен ризик,

7.       Кредитен ризик на поединечна основа,

8.       Кредитен ризик на ниво на портфолио,

9.       Алокација на капиталот,

10.     Базелска спогодба за адекватност на капиталот.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.