Наслов на наставниот предмет

Финансиски пазари

Код

ME 516

Наставник

Проф. д-р Кирил Јовановски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         стекнат детални  познавања на начините на кои функционираат различните видови финансиски пазари(девизен пазар, пазар на пари, пазар на капитал, итн.).

·         ги анализираат одделните видови  финансиски институции на кои работат овие пазари, како и финансиските инструменти кои претставуваат материјал за тргување на пазарите.

·         се здобијат со глобален пристап во изучувањето на финансиските пазари преку изучување на современите    процеси на глобализација и интернационализација на финансиските пазари.

·         ги запознаат специфичните карактеристики и начинот на функционирање на македонските финансиски пазри.

·         ги познаваат практичните прашања со кои се соочуваат финансиските менаџери и да се здобијат со способност да решаваат проблеми со кои ти судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари.

 

Содржина на предметната програма:

1.       Концепт, видови и еволуција на финансискиот пазар 

2.       Финансиски посредници на финансискиот пазар 

3.       Пазар на пари 

4.       Пазар на капитал 

5.       Опциони, термински и фјучерс пазари 

6.       Меѓународни девизни и кредитни пазари 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.