Наслов на наставниот предмет

Економија на јавниот сектор

Код

 PSM 511

Наставник

Проф. д-р Љубомир Кекеновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Се стекнат со ново знаење за местото,улогата и застапеноста на јавниот сектор во економската структура на современите економии;
 • Аргументираат за резоните за егзистенција на јавниот сектор (неуспехот на пазарот);
 • Го разберат неуспехот на државата (владата);
 • Вршат анализа на програмските пристапи во буџетирањето;
 • Фокусираат врз финансирање на јавниот сектор, дефицитите и нивните економски импликации.

Содржина на предметната програма: 

 1. Јавниот сектор во современите економии;
 2. Јавниот сектор во Република Македонија;
 3. Пазарната versus државната (владината) алокација на ресурсите;
 4. Пазарниот неуспех (постоење на монополи, нерамномерна и социјално неприфатлива распределба на доходот, јавни добра, екстерналии, асиметрични информации, макроекономска нестабилност) и државната регулација;
 5. Неуспехот навладата;
 6. Обезбедувањето на јавни добра;
 7. Анализа на Владините програми на потрошувачка (здравство, одбрана, социјално осигурување, образование);
 8. Оданочување-микроекономските аспекти на даноците;
 9. Дефицитите, јавниот долг и нивните економски импликации.

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.