fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

МБА Менаџмент

Цел на студиската програма на втор циклус студии – МБА Менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на менаџментот и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката.

За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус МБА Менаџмент

 1. Четири задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестари на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
 2. Два изборни предмети утврдени со студиската програма според семестари на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје)
 3. Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Ги разбира значењето и содржината на менаџментот, менаџерите и функциите на менаџмент;
 • Покажува знаење за структурирањето, функционирањето и развојот на организацијата, како и важноста на организациската култура и потребата од акцептирањето на организационите промени и организацискиот развој како единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови;
 • Ги разбира елементи на стратегиската анализа, избор на соодветна стратегија и проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија;
 • Демонстрира знаења за современите и напредни концепции за управување со човечките ресурси, како и различни концепти за однесувањето и процесот на мотивација на луѓето во организацијата;
 • Ја разбира улогата на информацијата и информационата технологија во менаџментот во современиот бизнис;
 • Стекнува продлабочени знаења од специфични областа на функционирањето на претпријатијата, како што се: управувањето со финансиските средства во рамките на претпријатието; управување со маркетинг активностите важни за реализација на општата и маркетинг стратегијата на претпријатието; управувањето со малите претпријатија и претприемништвото; и стратегиските и оперативни аспекти на функционирање  во контекст на меѓународниот менаџмент.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и усовршување на стручни кадри – менаџери за решавање на мошне сложените проблеми настанати со измените на состојбите во претпријатијата и окружувањето;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемчиви, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век;

Способност за проценка:

 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.

Комуникациски вештини

 • Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 • Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.

Квалификација која се стекнува:

Магистер по организациони науки и управување (менаџмент) од областа на МБА Менаџмент

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 510Менаџмент407,00Леонид Наков
MGT 511Стратегиски менаџмент407,00Љубомир Дракулевски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 513Финансиски менаџмент407,00Сашо Арсов
MBAМагистерски труд4016,00 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 518Организациско однесување407,00Љубомир Дракулевски
MGT 512Маркетинг менаџмент407,00Анита Циунова-Шулеска
MGT 514Менаџмент информациони системи407,00Никола Левков
MGT 520Менаџмент на промени407,00Леонид Наков
SHR 510Стратегиски менаџмент на човечки ресурси407,00Љупчо Ефтиомов
MBA-UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ 2,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 519Нови можности и претприемништво407,00Таки Фити
MGT 515Менаџмент на мал бизнис407,00Александра Јанеска-Илиев
MGT 517Меѓународен менаџмент407,00Љубомир Дракулевски
SHR 580 Теорија на организација407,00Кирил Постолов
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.