fbpx

Почитувани,

акредитацијата за студиумот можете да ја пристапите на слендиот ЛИНК

МБА Менаџмент

Цел на студиската програма на втор циклус студии – МБА Менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на менаџментот и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката.

За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус МБА Менаџмент

 1. Четири задолжителни предметиутврдени со студиската програма според семестари на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
 2. Два изборни предмети утврдени со студиската програма според семестари на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје)
 3. Еденизборен предмет (10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Ги разбира значењето и содржината на менаџментот, менаџерите и функциите на менаџмент;
 • Покажува знаење за структурирањето, функционирањето и развојот на организацијата, како и важноста на организациската култура и потребата од акцептирањето на организационите промени и организацискиот развој како единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови;
 • Ги разбира елементи на стратегиската анализа, избор на соодветна стратегија и проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија;
 • Демонстрира знаења за современите и напредни концепции за управување со човечките ресурси, како и различни концепти за однесувањето и процесот на мотивација на луѓето во организацијата;
 • Ја разбира улогата на информацијата и информационата технологија во менаџментот во современиот бизнис;
 • Стекнува продлабочени знаења од специфични областа на функционирањето на претпријатијата, како што се: управувањето со финансиските средства во рамките на претпријатието; управување со маркетинг активностите важни за реализација на општата и маркетинг стратегијата на претпријатието; управувањето со малите претпријатија и претприемништвото; и стратегиските и оперативни аспекти на функционирање  во контекст на меѓународниот менаџмент.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и усовршување на стручни кадри – менаџери за решавање на мошне сложените проблеми настанати со измените на состојбите во претпријатијата и окружувањето;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемчиви, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век;

Способност за проценка:

 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.

Комуникациски вештини

 1. Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 2. Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.

Квалификација која се стекнува:

Магистер по организациони науки и управување (менаџмент) од областа на МБА Менаџмент

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 510Менаџмент407,00Леонид Наков
MGT 511Стратегиски менаџмент407,00Љубомир Дракулевски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 513Финансиски менаџмент407,00Сашо Арсов
MBAМагистерски труд4016,00 

Семестар 1( летен)

КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 518Организациско однесување407,00Љубомир Дракулевски
MGT 512Маркетинг менаџмент407,00Анита Циунова-Шулеска
MGT 514Менаџмент информациони системи407,00Никола Левков
MGT 520Менаџмент на промени407,00Леонид Наков
SHR 510Стратегиски менаџмент на човечки ресурси407,00Љупчо Ефтиомов
MBA-UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ 2,00 

Семестер 2( зимски)

КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 519Нови можности и претприемништво407,00Стојан Дебарлиев
MGT 515Менаџмент на мал бизнис407,00Александра Јанеска-Илиев
MGT 517Меѓународен менаџмент407,00Љубомир Дракулевски
SHR 580 Теорија на организација407,00Кирил Постолов
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.