fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Монетарна економија, финансии и банкарство - двегодишни

Структура на предметите:

  • Шест задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање
  • Шест изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје
  • Два изборни предмета од листата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 8 (осум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус 2 (два) предмета од листата на УКИМ.

Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во третиот (зимски) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.

Во четвртиот (летен) семестар, студентите бираат 1 (еден) изборен предмет од листата на УКИМ.

Студиите се завршени со освоени најмалку 120 кредити според ЕКТС.

Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MGT 220Финансиски менаџмент408,00Сашо Арсов
FIN 210Финансиски пазари и институции408,00Кирил Јовановски

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
FIN 230Јавни финансии I408,00Сузана Макрешанска Младеновска
FIN 220Монетарна економија408,00Горан Петревски
Семестар   3
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MFB 342Банкарство408,00Ѓорѓи Гоцков
Семестар   4
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MFB 344Меѓународни финансии408,00Горан Петревски
 Магистерски труд16 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MFB 515Банки и банкарски системи407,00Елена Наумовска
MFB 518Финансии на корпорации407,00Сашо Арсов
MFB 519Инвестиционен менаџмент407,00Сашо Арсов
MFB 512Современи монетарни концепции407,00Трајко Славески
MFB 5193Портфолио менаџмент407,00Владимир Филиповски
MFB 511Јавни финансии II407,00Сузана Макрешанска Младеновска
MFB 514Меѓународни финансии II407,00Горан Петревски
MFB 5191Монетарна и фискална политика во ЕУ407,00Ѓорѓи Гоцков
MFB UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ408,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
MFB 516Финансиски пазари407,00Кирил Јовановски
MFB 517Монетарна анализа407,00Ѓорѓи Гоцков
MFB 513Монетарен систем и политика407,00Кирил Јовановски
MFB 5192Управување со ризиците во финансиските институции407,00Горан Петревски
МФБ 5194Емпириски финансии407,00Горан Петревски
MFB UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ406,00 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.