Монетарна економија, финансии и банкарство - двегодишни

Раководител: проф. д-р Елена Наумовска

Секретар: проф. д-р Кирил Јовановски

Оделение за студентски прашања: 02/3286-829

Структура на предметите:

  • Шест задолжителни предмети утврдени со студиската програма според семестри на студирање
  • Шест изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје
  • Два изборни предмета од листата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 8 (осум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус 2 (два) предмета од листата на УКИМ.

Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма.

Во третиот (зимски) семестар, студентите бираат 2 (два) изборни предмета од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.

Во четвртиот (летен) семестар, студентите бираат 1 (еден) изборен предмет од листата на УКИМ.

Студиите се завршени со освоени најмалку 120 кредити според ЕКТС.

Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 220 Финансиски менаџмент 40 8,00 Сашо Арсов
FIN 210 Финансиски пазари и институции 40 8,00 Кирил Јовановски

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
FIN 230 Јавни финансии I 40 8,00 Сузана Макрешанска Младеновска
FIN 220 Монетарна економија 40 8,00 Горан Петревски
Семестар   3
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 342 Банкарство 40 8,00 Ѓорѓи Гоцков
Семестар   4
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 344 Меѓународни финансии 40 8,00 Горан Петревски
Магистерски труд 16
Зимски
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 515 Банки и банкарски системи 40 7,00 Елена Наумовска
MFB 518 Финансии на корпорации 40 7,00 Сашо Арсов
MFB 519 Инвестиционен менаџмент 40 7,00 Сашо Арсов
MFB 512 Современи монетарни концепции 40 7,00 Трајко Славески
MFB 5193 Портфолио менаџмент 40 7,00 Владимир Филиповски
MFB 511 Јавни финансии II 40 7,00 Сузана Макрешанска Младеновска
MFB 514 Меѓународни финансии II 40 7,00 Горан Петревски
MFB 5191 Монетарна и фискална политика во ЕУ 40 7,00 Ѓорѓи Гоцков
MFB UKIM Изборен предмет од Листа на УКИМ 40 8,00
Летен
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MFB 516 Финансиски пазари 40 7,00 Кирил Јовановски
MFB 517 Монетарна анализа 40 7,00 Ѓорѓи Гоцков
MFB 513 Монетарен систем и политика 40 7,00 Кирил Јовановски
MFB 5192 Управување со ризиците во финансиските институции 40 7,00 Горан Петревски
МФБ 5194 Емпириски финансии 40 7,00 Горан Петревски
MFB UKIM Изборен предмет од Листа на УКИМ 40 6,00

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Одлука за рокови за студиски програми на втор циклус

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.