fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Монетарна економија, финансии и банкарство - едногодишни

Последипломските студии по Монетарна економија, финансии и банакрство се организирани во два семестри, при што вклучуваат и изработка на магистерски труд.

Структура на предметите:

  • Шест изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје
  • Еден изборен предмет од листата Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Од понудените изборните предмети, студентите треба да изберат вкупно 7(седум) предмети, и тоа: 6 (шест) предмети од студиската програма плус еден предмет од листата на УКИМ.

Во првиот (зимски) семестар, студентите избираат 4 (четири) предмети од студиската програма плус 1 (еден) предмет од листата на УКИМ.
Во вториот (летен) семестар, студентите бираат 2 (два) предмета од студиската програма.
Студиите се завршени ако студентот освоил најмалку 60 кредити според ЕКТС.
Бројот на часовите за редовна настава и менторска настава се определува според бројот на пријавените студенти.

Цели

Образовни цели на последипломските студии од Монетарна економија се:

  • Образование на кандидатите за анализа на макроекономските текови и движења и за работа во областа на макроекономската политика;
  • Образование на кандидатите за разбирање и анализа на меѓународните економски односи и суштината на меѓународното финансирање на бизнисот;
  • Да се обучат кандидатите за управување со финансиските институции, како и за анализа на хартиите од вредност и управувањето со портфолиото;
  • Изучување на прашањата поврзани со финасискиот менаџмент, т.е. финансирањето на корпорациите;
  • Изучување на проблемите на јавните финансии во две подгрупи: првата, фискаланата политика (јавните приходи и управување со расходите) и втората, оданочувањето, структурата на даночниот систем, видовите на даноци и нивните карактеристики.

Професионални цели на последипломските студии од Монетарна економија се:

  • Образование на високо стручен професионален кадар со лидерски способности за работа во финансиските институции и нефинансиските фирми;
  • Студиумот е ориентиран кон потребите на приватниот сектор (банките, небанкарските финансиски посредници и нефинансиските фирми со развиени финансиски сектори), а од друга страна, студиумот нуди и софистициран теоретско-методолошки инструментариум за потребите на научно-истражувачките институции и носителите на економската политика.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на докторски студии.

Семестар   1

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
MFBМагистерски труд4016,00 

Зимски

Код

Предмет

Часови

Кредити

Предавачи

MFB 511

Јавни финансии

40

7

Сузана Макрешанска Младеновска

MFB 514

Меѓународни финансии

40

7

Горан Петревски

MFB 518

Финансии на корпорации

40

7

Сашо Арсов

MFB 519

Инвестиционен менаџмент

40

7

Владимир Филиповски

MFB 512

Современи монетарни концепции

40

7

Трајко Славески

MFB 5193

Портфолио менаџмент

40

7

Владимир Филиповски

MFB 5191

Монетарна и фискална политика во ЕУ

40

7

Ѓорѓи Гоцков

MFB 513

Монетарен систем и политика

40

7

Кирил Јовановски

УКИМ

Изборен предмет од Листа на УКИМ

10

2

 

Летен

Код

Предмет

Часови

Кредити

Предавачи

MFB 516

Финансиски пазари

40

7

Кирил Јовановски

MFB 517

Монетарна анализа

40

7

Ѓорѓи Гоцков

MFB 5192

Управување со ризиците во финансиските институции

40

7

Горан Петревски

MFB 5194

Емпириски финансии

40

7

Горан Петревски

MFB 515

Банки и банкарски системи

40

7

Елена Наумовска

 

 

 

 

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.