fbpx

Важна информација

Почитувани,

во тек е ажурирање на содржините на новата веб страна на Економскиот факултет – Скопје и поради тоа може да има одредени задоцнувања. Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Статистички методи за бизнис и економија

Цел на студиската програма од вториот циклус студии по Статистички методи за бизнис и економија е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на статистиката и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Со усвојувањети на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

ИНФО СМЕБЕ 2018/2019

Знаење и разбирање:

 • Унапредување на знаењето и зајакнување на аналитичките способности и обучувањето за користење на адекватни софтверски пакети со цел да бидат поефикасни во решавањето на квантитативните проблеми во економијата и бизнисот
 • За избор на најсоодвтените статистички, економетриски и други квантитативни методи при решавање на сложени проблеми од економијата и бизнисот.
 • Спроведување на анализа заснована на примена на повеќе методи и модели , толкување на резултатите од анализата и предлагање на економски и деловни одлуки.
 • Предвидувања на разни појави во економијата и бизнисот врз основа на статистички методи и модели и со користење на статистички софтвери.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Собирање на податоци и креирање на бази на податоци
 • Моделирање и примена на квантитативни и аналитички методи во економијата;
 • Примена на економетриски компјутерски пакети за обработка на податоци;
 • Носење на статистички заклучоци врз основа на информации од различни видови примероци и проценка на можните грешки при заклучувањето.
 • Креирање на економетриски модели и анализа на релациите помеѓу променливите;
 • Анализа на временски серии и проектирање на нивното движење во иднина;
 • Предвидување на движењата на економските временски серии;
 • Примена на статистичките методи во контролата и континуираното унапредување на квалитетот на процесите во производниот и услужниот сектор;

Способност за проценка:

 • Развивање на способност за идентификација на поврзаности во економијата и бизнисот и нивно моделирање
 • Развивање на способност за критичка анализа
 • Практична примена на статистичката и економетриската методологија во комплексната анализа на проблемите со кои се соочуваат економијата и бизнисот
 • Способност за примена на статистичките модели во предвидување на разни појави во економијата и бизнисот;
 • Способност за примена на методите во микро и макро економската анализа.

Комуникациски вештини:

 • Способност да дискутира за примена на соодветен метод при истражување на одреден економески или бизнис проблем
 • Способност да дискутира за добиените откритија, резултати и заклучоци од истражувањата направени со примена на статитичките методи и модели
 • Способност за професионална комуникација со експерти од соодветната област и учество во научно-истражувачки проекти

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските основи преку читање, слушање и меморирање, правилно организирање и користење на времето
 • Демонстрира способност за вклучување во активно учење, способност да се служи со научно-истражувачки методи и да користи релевантна литература во своите анализи
 • Способен е да анализира конкретни студии на случај и да анализира научни трудови од соодветната област
Семестар   1
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
STM 513Мултиваријационa анализа407,00Марија Трпкова – Несторовска
STM 515Теоретска економетрија407,00Весна Буцевска
STM 510Анализа на временски серии407,00Марија Трпкова – Несторовска

Семестар   2
ШифраПредметЧасовиКредитиПредавачи
STM 508Финансиска економетрија407,00Владимир Филиповски
STMМагистерски труд4016,00 
Зимски
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
STM 5999.2Финансиски менаџмент407,00Сашо Арсов
STM 512Математичка статистика407,00Игор Ивановски
STM 5999.3Избрани проблеми од микро и макро економија407,00Таки Фити
STM UKIMИзборен предмет од Листа на УКИМ402,00 
Летен
КодПредметЧасовиКредитиПредавачи
STM 514Напредна економетрија407,00Весна Буцевска
STM 516Статистичка контрола на квалитет407,00Весна Буцевска
STM 511Демографски методи407,00Марија Трпкова – Несторовска
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.