Уписи

КОНКУРСОТ за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2019/2020 е објавен на официјалната веб страна на Универзитетот и на веб страната на Економскиот факултет, во делот Студирање – Уписи.

 

НАСТАН

прв уписен рок

втор уписен рок

трет уписен рок

Пријавување на кандидатите

29 и 30.08.2019

12 и 13.09.2019

25.09.2019

Објавување резултати од успехот од средно образование
(прелиминарна ранг-листа) 

03.09.2019

16.09.2019

 

Објавување решение за прием на кандидатите
(конечна ранг-листа)

06.09.2019

20.09.2019

 

Запишување на кандидатите

11.09.2019

24.09.2019

30.09.2019

ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ПРИМЕНИ ВО ПРВИОТ УПИСЕН РОК

11.09.2019

Запишувањето ке се врши по департмани, како што следува:

8,30 до 15,30 – запишување на студентите од департман:

Предавална 1: Департман Финансиски менаџмент и Менаџмент (сите квоти), и Маркетинг (државна квота)

Предавална 3: Департман Сметководство и ревизија и Е-бизнис (сите квоти) и Маркетинг (кофинансирање, вонредни, специјални услови, со факултетско образование)

Предавална 4: департман Економија и Надворешна трговија (сите квоти)

08,15 – 15,00 – подигање на Водич низ студиите, Наставни програми и договори за студирање – пред секоја просторија за запишување

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020

1. Индекс и студентска легитимација (во книжарата на Економски факултет)

2. Три фотографии (две 3.5 х 4.5 см и една 2х3 см )

3. Пријавни листови (за упис на семестар и статистички лист – во книжарата на факултетот)

4. Потврда за уплата на 100 евра (државна квота); 200 евра (кофинансирање, вонредни) (прва рата од партиципација); зависно од квотата во која студентот припаѓа во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10

– Приходна шифра: 723012

Програма 41

5. Потврда за уплатени 750,00 денари – за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со назнака Одлука на УКИМ за ИКСА, Економски факултет, на

– жиро сметка 160010368978818,

– депонент НБРМ со трезорска сметка 100000000063095,

– повикување на број 723012,

– програма 41

– цел на дознака: ИКСА за Економски факултет

6. Договор за студирање на Економски факултет (се подига на факултет на денот на уписот)

НЕЗАПИШАНИТЕ КАНДИДАТИ МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ДОКУМЕНТИТЕ НА 12.9.2019 год. во Архива, од 11,00-14,00ч

 

ИСТОВРЕМЕНО за упис на зимскиот семестар 2019/2020 се поднесува

7. Потврда за уплата на 3300 денари (прва рата) за: Предметни програми, Водич низ студиите, книжен фонд, штети, тетратки за писмен испит, шифрарници и за студентски интернет центар. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10

– Приходна шифра: 723013

– Програма 41

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.