fbpx

Решенија за акредитација на студиските програми од втор циклус студии (едногодишни и двегодишни) и Решенија за почеток со работа на студиски програми на втор циклус студии (едногодишни и двегодишни)

Акредитација втор циклус

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.