Решенија за акредитација на студиските програми од прв циклус студии и Решенија за почеток со работа на студиски програми на прв циклус студии

Акредитација 2022

Акредитација 2017

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.