Решенија за акредитација на студиските програми од втор циклус студии и Решенија за почеток со работа на студиски програми на трет циклус студии

 

Акредитација трет циклус

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.