fbpx

  1.  М-р Огнен Фирфов

     тема: „Влијанието на користењето на интернетот врз продуктивноста на претпријатијата во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски
     одбрана:  12.04.2019 година во 1330 часот, Економски факултет – Скопје

 2.  М-р Благој Серсемов

     тема: „Нетрговски бариери во мултиратералниот трговски систем”
     Ментор: Проф.д-р Ирена Кикеркова
     одбрана:  11.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

 3.  М-р Марија Пендевска

     тема: „Влијанието на менаџментот на знаење врз развојот на иновативноста на претпријатијата во Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Благоја Ѓорѓијовски
     одбрана:  13.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

4.  М-р Емилија Стојанова Ивановска

     тема: „Управување со кредитниот ризик согласно Капиталната Спогодба Базел II – економетриски пристап ”
     Ментор: Проф.д-р Весна Буцевска
     одбрана:  24.06.2019 година во 1000 часот, Економски факултет – Скопје

5.  М-р Катерина Бошевска

     тема: „Економските ефекти од легалните и нелегалните начини за избегнување на оданочувањето
     Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски
     одбрана:  25.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

6.  М-р Александар Николовски

    тема: „Влијанието на фискалната политика врз економскиот раст и развој – осврт на случајот на Република Македонија”
     Ментор: Проф.д-р Пеце Недановски
     одбрана:  18.09.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

7.М-р Александра Наќева Ружин

    тема: „Финансиските конгломерати и потребата од интегрирана супервизорска рамка во Република Македонија” 

     Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски

     одбрана: 03.01.2020 година во 1100 часот, Економски факултет – Скопје

8. М-р Томислав Шалваринов

   тема: „Маркетинг микс-концептот во нафтената индустрија и истражување на побарувачката од нафта како главен енергенс во индустријата и нејзините деривати”

   Ментор: Проф.д-р Снежана Р.Јовановска

   одбрана: 13.01.2020 година во 0700  часот,  Економски факултет – Скопје

9. М-р Анита Блажевска

    тема:,,Извозот на капитал во вид на странски директни инвестиции од големите растечки економии кон остатокот на светот – импликации врз глобалниот економски поредок”

   Ментор: Академик Таки Фити

   одбрана: 25.02.2020 година во 1000   часот, Економски факултет – Скопје 

10.М-р Блерим Драгуша

тема: „Social networks impact on strategic human resources management: case of recruitment process in the Republic of Kosovo”

Mентор: Проф.д-р Сашо Јосимовски

  одбрана: 03.05.2020 година во 1100 часот, по електронски пат, на следниов линк: meet.google.com/uzg-wzdw-nqk

11.М-р Христина Танеска

тема: „Тестирање на слабата форма на хипотезата за ефикасни пазари: Случајот на македонската берза на хартии од вредност”

ментор: Проф.д-р Михаил Петковски

   одбрана: 25.06.2020 година во 1100 часот, по електронски пат, на следниот линк:

meet.google.com/yng-ywoq-yxn

12. М-р Неда Калешовска, тема: „Сектор за управување со проекти во современото бизнис работење – Предизвици, можности и препораки”

ментор: Проф.д-р Лидија Пулевска Ивановска

одбрана: 28.09.2020 година во 1000 часот, по електронски пат, на следниов линк:

meet.google.com/uzg-wzdw-nqk

13. М-р Тодорче Коцев, тема: „Оценување на менаџмент контролата во услови на нестабилно окружување”

ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски

одбрана: 22.10.2020 година во 1300 часот, по електронски пат, на следниот линк:

meet.google.com/mky-jfus-kmm

14. М-р Мартин Стојановиќ, тема: Есеи за таргетирање на инфлацијата: Емпириска анализа на макроекономските ефекти во новопојавените пазарни економии”

Докторска дисертација Мартин Стојановиќ

ментор: Проф.д-р Горан Петревски

одбрана: 15.07.2021 година во 10:00 часот, по електронски пат, на следниов линк:

https://meet.google.com/evh-ngeu-qmc

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.