fbpx

1. М-р Љубе Јолевски, тема: ,,Предизвици и перспективи на деловните модели на банките-осврт на случајот на Република Северна Македонија

ментор: Проф.д-р Пеце Недановски

Докторска дисертарција – Љубе Јолевски

одбрана: 12.5.2022 година во 11:00 часот, во Сала за состаноци, Економски факултет-Скопје

 

2. М-р Милица Милошеска Гавровска, тема: ,,Емпириска анализа на процесот на создавање пари во македонската економија”

ментор: Проф.д-р Трајко Славески

одбрана: 11.3.2022 година во 12:00 часот, во Амфитеатар 2, Економски факултет-Скопје

 

3. М-р Мите Митевски, тема: “Модели на организација на внатрешната ревизија во јавниот сектор – Случајот на Република Северна Македонија“

ментор: Проф.д-р Зорица Божиновска Лазаревска

одбрана: 18.2.2022 година во 10:00 часот, на Економски факултет-Скопје, Амфитеатар 2

 

4. М-р Арбенита Косуми, тема: ,,Profitability determinants of commercial banks in dynamic environment: Evidences from the Republic of North Macedonia “ ментор: Проф.д-р Климентина Попоска

Одбрана: 17.2.2022 година во 12:00 часот, по електронски пат, на следниов LINK

 

5. М-р Мила Георгиевска Цветановска, тема: “Влијанието на факторите за привлекување и факторите за одбивање врз степенот на одлив на медицинскиот персонал во јавното здравство во Република Северна Македонија“ ментор: Проф.д-р Предраг Трпески

Oдбрана: 9.12.2021 година во 12:00 часот, на Економски факултет-Скопје, во Амфитеатар 2

 

6. М-р Жарко Трајков, тема: “Анализа на институционалната поддршка на одржливи практики во претпријатијата во Република Северна Македонија во функција на поттикнување на одржлив развој“ ментор: Проф.д-р Стојан Дебарлиев

Oдбрана: 19.10.2021 година во 12:30 часот, Амфитеатар 2, Економски факултет-Скопје

 

7. М-р Фани Матеска Перовска, тема: ,,Влијанието на пораките пренесени преку социјалните мрежи врз намерите за онлајн купување“ ментор: Проф.д-р Сашо Јовановски

одбрана: 13.10.2021 година во 10:00 часот, по електронски пат, на следниов линк: https://meet.google.com/khg-quwn-rku

 

8. М-р Маријана Цветаноска, тема: ,,Улогата на човечкиот капитал во економскиот раст со посебен осврт на Република Северна Македонија”

ментор: Проф.д-р Предраг Трпески

одбрана: 20.09.2021 година во 11:00 часот, во Амфитеатар 2, Економски факултет-Скопје

 

9. М-р Мартин Стојановиќ, тема: Есеи за таргетирање на инфлацијата: Емпириска анализа на макроекономските ефекти во новопојавените пазарни економии”

ментор: Проф.д-р Горан Петревски

одбрана: 15.07.2021 година во 10:00 часот, по електронски пат, на следниов линк:

meet.google.com/evh-ngeu-qmc

 

10. М-р Тодорче Коцев, тема: „Оценување на менаџмент контролата во услови на нестабилно окружување”

ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски

одбрана: 22.10.2020 година во 13:00 часот, по електронски пат, на следниот линк:

meet.google.com/mky-jfus-kmm

 

11. М-р Неда Калешовска, тема: „Сектор за управување со проекти во современото бизнис работење – Предизвици, можности и препораки”

ментор: Проф.д-р Лидија Пулевска Ивановска

одбрана: 28.09.2020 година во 10:00 часот, по електронски пат, на следниов линк:

meet.google.com/uzg-wzdw-nqk

 

12. М-р Христина Танеска, тема: „Тестирање на слабата форма на хипотезата за ефикасни пазари: Случајот на македонската берза на хартии од вредност”

ментор: Проф.д-р Михаил Петковски

одбрана: 25.06.2020 година во 1100 часот, по електронски пат, на следниот линк:

meet.google.com/yng-ywoq-yxn

 

13. М-р Блерим Драгуша, тема: „Social networks impact on strategic human resources management: case of recruitment process in the Republic of Kosovo”

Mентор: Проф.д-р Сашо Јосимовски

одбрана: 03.05.2020 година во 1100 часот, по електронски пат, на следниов линк: meet.google.com/uzg-wzdw-nqk

 

14. М-р Анита Блажевска, тема:,,Извозот на капитал во вид на странски директни инвестиции од големите растечки економии кон остатокот на светот – импликации врз глобалниот економски поредок”

Ментор: Академик Таки Фити

одбрана: 25.02.2020 година во 1000   часот, Економски факултет – Скопје

 

15. М-р Томислав Шалваринов, тема: „Маркетинг микс-концептот во нафтената индустрија и истражување на побарувачката од нафта како главен енергенс во индустријата и нејзините деривати”

Ментор: Проф.д-р Снежана Р.Јовановска

одбрана: 13.01.2020 година во 0700  часот,  Економски факултет – Скопје

 

16. М-р Александра Наќева Ружин, тема: „Финансиските конгломерати и потребата од интегрирана супервизорска рамка во Република Македонија” 

Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски

одбрана: 03.01.2020 година во 1100 часот, Економски факултет – Скопје

 

17. М-р Александар Николовски, тема: „Влијанието на фискалната политика врз економскиот раст и развој – осврт на случајот на Република Македонија”

Ментор: Проф.д-р Пеце Недановски

одбрана:  18.09.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

 

18. М-р Катерина Бошевска, тема: „Економските ефекти од легалните и нелегалните начини за избегнување на оданочувањето

Ментор: Проф.д-р Михаил Петковски

одбрана:  25.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

 

19. М-р Емилија Стојанова Ивановска, тема: „Управување со кредитниот ризик согласно Капиталната Спогодба Базел II – економетриски пристап ”

Ментор: Проф.д-р Весна Буцевска

одбрана:  24.06.2019 година во 1000 часот, Економски факултет – Скопје

 

20. М-р Марија Пендевска, тема: „Влијанието на менаџментот на знаење врз развојот на иновативноста на претпријатијата во Република Македонија”

Ментор: Проф.д-р Благоја Ѓорѓијовски

одбрана:  13.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

 

 21. М-р Благој Серсемов, тема: „Нетрговски бариери во мултиратералниот трговски систем”

Ментор: Проф.д-р Ирена Кикеркова

одбрана:  11.06.2019 година во 1200 часот, Економски факултет – Скопје

 

22. М-р Огнен Фирфов, тема: „Влијанието на користењето на интернетот врз продуктивноста на претпријатијата во Република Македонија”

Ментор: Проф.д-р Љубомир Дракулевски

одбрана:  12.04.2019 година во 1330 часот, Економски факултет – Скопје

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.