Катедра за надворешна трговија

Раководител на катедра: проф. д-р Катерина Тошевска Трпчевска

Секретар на катедра: Асист. м-р Љубен Коцев

Останати членови

проф. д-р Ирена Кикеркова

проф. д-р Катерина Тошевска Трпчевска

доц. д-р Елена Макревска Дисоска

проф. д-р Ѓорѓи Гоцков

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.