fbpx

м-р Ивана Јанчевска
Асистент

Катедра за Сметководство и ревизија

Ivana.Jancevska@eccf.ukim.edu.mk

Ивана Јанчевска е родена 28 Март 1989 година во Тетово.Студирала на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје на департман сметководство и ревизија во периодот од 2007 до 2011 година.   Во септември 2013 година, успешно го одбранила својот магистерски труд во областа сметководство, на тема „Сметководствено планирање во функција на контрола на успешноста на работењето на претпријатието“. За време на своите студии била демонстратор на група предмети од сметководство и ревизија.На Економскиот факултет, при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје е ангажирана од 2014 година, каде што во 2017 година е избрана за асистент докторанд на департманот Сметководство и ревизија.  Во септември 2018 година ги отпочна своите докторски студии на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје на студиската програма Организациски науки и управување (менаџмент).За овој период одржувала вежби по предметите: Основи на сметководство, Финансиско сметководство, Ревизија и Интерна ревизија, за студенти на додипломски студии.

 

  • The different dioptria of internal auditors versus external auditors in the observation of internal controls – research in the Republic of North Macedonia. 29th EBES Conference – Lisbon. University of Lisbon, Portugal, 2019
  • What story do the transparency reports on the market for audit services tell? – The case of the Republic of Macedonia? ACA Symposium. University of St. Gallen, Switzerland, 2018
  • The professional scepticism of internal auditors in context of fraud identification – research in the Republic of Macedonia. 22nd EBES Conference- Roma. Faculty of Economics, Sapienza University of Rome, Italy, 2017
  •  The role of intellectual capital and its accounting recognition and measurement. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 5 (1), 67-76.  Faculty of Economics – Skopje, 2017
  • Analysis of financial reporting for financial instruments in the banking sector of Republic of Macedonia. Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2017
  • The relationship between learning approaches, motivation and academic performance. Annual of the Faculty of Economics – Skopje. Faculty of Economics – Skopje, 2016
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.