fbpx

м-р Мартин Киселички
Асистент

Катедра - Е-бизнис

martin.kiselicki@eccf.ukim.edu.mk

Приемно време:
Понеделник: 10 -12h
Петок: 10 - 12h

Роден во Скопје, своите додипломски студии ги завршува на Економскиот Факултет во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 2011-та година. Постдипломските студии во областа на Е-бизнис менаџмент ги завршува во 2012-та година на Економски факултет – Скопје, додека во моментот е докторанд во областа на организациски науки на истоимениот факултет.

Во 2013-та година се вработува како предавач на ПВУ-ВСШ „Факултет за бизнис економија – Скопје“, каде што во 2017-та година е ре-избран како виш предавач.

Својот циклус како демонстратор на група предмети од областа на е-бизнис на Економски факултет – Скопје, кој го извршува до 2018-та година.

Во 2021-ва година е ангажиран како асистент докторанд на катедрата за е-бизнис.

Во текот на досегашната академско дејствување, м-р Киселички има објавено голем број на научни трудови во меѓународни списанија, учества на меѓународни конференции и учествува на научно-истражувачки проекти. Автор на е-книгата „Маркетинг преку социјални мрежи“ која е објавена преку Фондацијата Ново Образование за Бизнис.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

Книги

МАРКЕТИНГ ПРЕКУ СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ, книга во електронско издание и задолжителна литература за предметот Интернет и меѓународен маркетинг на Факултет за бизнис економија – Скопје, Фондација Ново Образование за Бизнис, 2013.

 

Научни трудови

ANALYZING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA IN THE PROMOTION OF ENTREPRENEURIAL BUSINESSES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – Journal of Sustainable Development, issue 7 (2013), ISSN 1857-8519

REDUCING ELECTRONIC AND ENVIRONMENTAL WASTE THROUGH COMMERCIALLY SUSTAINABLE MOBILE DEVICES – Journal of Sustainable Development, issue 11 (2014), ISSN 1857-8519

IMPLEMENTATION OF INTERNET TECHNOLOGIES IN THE SUPPLY CHAIN OF SMES IN MACEDONIA – Journal of Sustainable Development, issue 13 (2015), ISSN 1857-8519

LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION FROM ELECTRONIC BANKING SERVICES IN THE POLOG REGION – Journal of Sustainable Development, issue 13 (2015), ISSN 1857-8519

EFFICIENT MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN IN ACHIEVING A SIGNIFICANT COMPETITIVE ADVANTAGE IN THE MARKET – Journal of Sustainable Development, issue 14 (2016), ISSN 1857-8519

USAGE OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Journal of Sustainable Development, issue 16 (2016), ISSN 1857-8519

BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT OF THE SYSTEM INTEGRATOR COMPANIES THROUGH A CASE STUDY ANALYSIS – Journal of Sustainable Development, issue 17 (2017), ISSN 1857-8519

FAVOURABLE ORGANIZATIONAL CLIMATE AS A COMPLEX NETWORK OF VALUES AND NORMS FOR SUCCESSFUL EXECUTION OF WORKING DUTIES – Journal of Sustainable Development, issue 17 (2017), ISSN 1857-8519

IMPLEMENTATION OF GAMIFICATION IN HEIS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – Economic Analysis Vol. 51, No. 3-4 (2018)

THE CONCEPT OF GAMIFICATION AND ITS USE IN SOFTWARE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – ECONOMICS AND CULTURE 15(01), (2018) DOI: 10.2478/jec-2018-004

ANALYSIS OF E-RECRUITMENT METHODS THROUGH SNWS, WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE REPUBLIC OF MACEDONIA – Journal of Sustainable Development, issue 21 (2018), ISSN 1857-8519

SOCIAL MEDIA SCREENING: IMPACT OF GDPR AND MACEDONIAN LEGAL FRAMEWORK, Journal of Contemporary Economics and Business Issues, Vol.6 No.1 (2019)

SNWs E-RECRUITMENT IN NORTH MACEDONIA: A CASE STUDY – Journal of Sustainable Development – issue 22 (2019), ISSN 1857-8519

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ГЕЈМИФИКАЦИЈАТА ВО ВИРТУЕЛНА ОКОЛИНА – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – 14 Годишник на Економски Факултет, том, Скопје, Р.С. Македонија (2019)

INTERNET MARKETING CHANNEL IMPLEMENTATION IN THE TRADE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA – Journal of Sustainable Development, issue 22 (2019), ISSN 1857-8519

MODERN TRENDS OF RECRUITMENT – INTRODUCING THE CONCEPT OF GAMIFICATION – Journal of Sustainable Development, issue 24 (2020), ISSN 1857-8519

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ

 

Конференции

ANALYZING THE EFFECTS OF CLOUD COMPUTING IMPLEMENTATION IN SMES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – 32nd International Conference on Organizational Science Development SMART ORGANIZATION High Potentials. Lean Organization. Internet of Things; Portorož, Slovenia, 2012

CHARACTERISTICS OF E-BUSINESS MODELS IMPLEMENTED BY SMALL ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA – YU INFO 2014, Belgrade, Serbia, 2014

IMPLEMENTING SOCIAL MEDIA AS A KEY COMPONENT IN THE E-RECRUITMENT STRATEGY, EMAN 2017 Conference, Ljubljana, Slovenia, 2017

THE CONCEPT OF GAMIFICATION AND ITS USE IN THE SOFTWARE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, E-Tech Conference 2018, Riga, Latvia, 2018

IMPLEMENTATION OF GAMIFICATION IN HEIS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 10th International Scientific Conference: Theoretical and empirical aspects of economic science, Belgrade, Serbia, 2018

SOCIAL MEDIA SCREENING: IMPACT OF GDPR AND MACEDONIAN LEGAL FRAMEWORK – International Scientific Jubilee Conference MHRO 18: “Transforming the business for future: Building a modern HR organization, Skopje, Macedonia, 2018

GAMIFICATION AS A SYSTEM FOR MOTIVATION OF EMPLOYEES WORKING FROM HOME IN VIRTUAL TEAMS, EMAN 2019 – Economics & Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana, Slovenia, 2019

IMPLEMENTING THE FREEMIUM BUSINESS MODEL IN THE SOFTWARE INDUSTRY: KEY FINDINGS AND IMPLICATIONS, Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Social Sciences, MIRDEC, Istanbul 2019

GAMIFICATION IN EDUCATION – CASE STUDY IN NORTH MACEDONIAN HEIS – 12th International Scientific Conference: EMERGING TRENDS IN BUSINESS ECONOMICS: TOWARDS COMPETITIVENESS, DIGITALIZATION AND FINANCIAL INNOVATION, Belgrade, Serbia, 2020

 

Научно-истражувачки проекти

ISPEHE (Innovative Strategic Partnership for European Higher Education) – финансиран преку Еразмус+ програма, клучна акција 203 (Стратегиски партнерства). Учество како член на проектниот тим (2014-2016)

Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот – финансиран преку ИПА4 програма со поддршка од Министерството за труд и социјална политика на Р. Македонија. Учество како член на проектниот тим (2015-2016)

SPIDE (Strategic Partnership for Innovation and Development of Entrepreneurship) –  финансиран преку Еразмус+ програма, клучна акција 203 (Стратегиски партнерства). Учество како член на проектниот тим. (2017-2019)

EOS (Economics of Sustainability) финансиран преку Еразмус+ програма, клучна акција 203 (Стратегиски партнерства). Учество како член на проектниот тим. (2019-2022)

INLEARN (Introducing modern learning methods in Macedonia using Italian experiences) – финансиран преку програмата KEP (Know-how Exchange Programme) на CEI (Central European Initiative). Учество како помлад истражувач во проектниот тим (2020)

 

Гостински предавања

Предавање на тема „Виртуелно претприемништво и интрапретприемништво“ – Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, 2016

Предавање на тема „Маркетинг преку социјални мрежи“ – Ekonomikas un Kulturas Augstskola во Рига, Латвија, 2017

Предавање на тема „Маркетинг преку социјални мрежи“ – Универзитет во Љубљана, Факултет за администрација, 2018

Предавање на тема „Основи на бизнис план“ – SUNY (State University of New York) in Plattsburgh, 2019

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.