д-р Атанаско Атанасовски
Вонреден професор

atanasko.atanasovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-904

д-р Ежени Брзовска
Вонреден професор

ezeni.brzovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-834

д-р Игор Ивановски
Вонреден професор

igor.ivanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-836

д-р Александра Јанеска-Илиев
Вонреден професор

aleksandra.janeska-iliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-906

д-р Кирил Јовановски
Вонреден професор

kiril.jovanovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-870

д-р Димитар Јовевски
Вонреден професор

dimitar.jovevski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-911

д-р Никола Левков
Вонреден професор

nikola.levkov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-841

д-р Даниела Мамучевска
Вонреден професор

daniela.mamucevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-866

д-р Марина Мијоска-Белшоска
Вонреден професор

marina.mijoskabelsoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-909

д-р Елена Наумовска
Вонреден професор

elena.naumovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-896

д-р Мијалче Санта
Вонреден професор

mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-857

д-р Билјана Ташевска
Вонреден професор

biljana.tashevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-881

д-р Борче Треновски
Вонреден професор

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-887

д-р Марија Трпкова-Несторовска
Вонреден професор

marija.trpkova-nestorovska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-919

д-р Марина Трпеска
Вонреден професор

marina.serafimoska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-921

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.