Силвија Јакимовска
Демонстратор

Катедра за Финансии

silvija.jakimovska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.