iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Silvija Jakimovska
MSc Students -Assistant

Chair of Finance

silvija.jakimovska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.